ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (10 มิ.ย. 2559)

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

22

21

43

อนุบาล 2

32

16

48

รวมอนุบาล

54

37

91

ประถมศึกษาปีที่ 1

20

25

45

ประถมศึกษาปีที่ 2

22

15

37

ประถมศึกษาปีที่ 3

21

18

39

ประถมศึกษาปีที่ 4

21

17

38

ประถมศึกษาปีที่ 5

26

15

41

ประถมศึกษาปีที่ 6

28

33

61

รวมประถมศึกษา

138

123

261

มัธยมศึกษาปีที่ 1

32

30

62

มัธยมศึกษาปีที่ 2

30

32

62

มัธยมศึกษาปีที่ 3

32

22

54

มัธยมศึกษาปีที่ 4

18

22

40

มัธยมศึกษาปีที่ 5

16

11

27

มัธยมศึกษาปีที่ 6

17

15

32

รวมมัธยมศึกษา

145

132

277

รวมทั้งหมด

337

292

629