ระดับชั้นปฐมวัย

นางมนฤดี บุญเหม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิรภิญญา กรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีชาติ
ครูอัตราจ้าง