รางวัลของโรงเรียน
การรับโล่รางวัล (อ่าน 219) 12 ส.ค. 63
รางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน O-NET , NT และ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด (อ่าน 270) 18 ก.ค. 63
เกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (อ่าน 602) 13 มิ.ย. 63
โล่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ระดับชั้น ป.3 สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 711) 11 ก.ค. 59
รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเครษฐกิจพอเพียงประจำปี 25 (อ่าน 988) 11 ก.ค. 59
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยศาสตร์ระดับประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ไปแสดงในงาน international exhibiti (อ่าน 512) 11 ก.ค. 59
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-net ระดับชั้น ม.3 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 506) 11 ก.ค. 59
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประเมินโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก (อ่าน 588) 02 มิ.ย. 59
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น (อ่าน 911) 02 มิ.ย. 59
โรงเรียนนาอินวิทยาคม ได้รับรางวัล โรงเรียนดี ศรีตำบล (อ่าน 600) 02 มิ.ย. 59
รางวัลระดับดี การประกวดห้องสมุดโรงเรียน (3 ดี / ห้องสมุดมีชีวิต) และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โ (อ่าน 1373) 02 มิ.ย. 59
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง (อ่าน 942) 02 มิ.ย. 59