ระดับชั้นประถมศึกษา

นางวาสนา ฟักสีม่วง
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

นายพรหมมินทร์ มัชฌิมา
ครู คศ.2

นางหรรษา ธูปทอง
ครู คศ.3

นางสาวชมพร หอมคำวะ
ครู คศ.3

นางสาวประพรพรรณ อ้นภู
ครู คศ.3

นายประทีป พัดจันทร์หอม
ครู คศ.2

นางสาวรัญชญา แก้วอยู่
ครู คศ.2

นางสาวอุษา ทะมา
ครู คศ.1

นางสาวธนัญญา อยู่สา
ครู คศ.1

นางสาวแสงเทียน เหล็กสิงห์
พนักงานราชการ

นางสาวสายสร้อย เหล็กสิงห์
ครูอัตราจ้าง

นางนิตยา อินอิว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ