ระดับชั้นประถมศึกษา

นางวาสนา ฟักสีม่วง
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

นายพรหมมินทร์ มัชฌิมา
ครู คศ.2

นางหรรษา ธูปทอง
ครู คศ.3

นางสาวประพรพรรณ อ้นภู
ครู คศ.3

นายประทีป พัดจันทร์หอม
ครู คศ.2

นางสาวอุษา ทะมา
ครู คศ.1

นางสาวธนัญญา อยู่สา
ครู คศ.1

นางสาวแสงเทียน เหล็กสิงห์
พนักงานราชการ

นางวิภาดา บุณยรัตน์
ครู คศ.1

นายวิริย พุ่มพวง
ครูผู้ช่วย

นางทักษพร ปกรณ์ธาดา
ครูอัตราจ้าง