ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางกำไร กรแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายประจักษ์ ทองอิ่ม
ครู คศ.2

นายพนาวุฒิ จันทับทอง
ครู คศ.2

นางสาวศิรประภา ปานสมบัติ
ครู คศ.1

นางณัฐณิชา กรุงศรี
ครู คศ.1

นายสายพิน พูลจ่าง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกรรณิกา เนียมสี
ครูอัตราจ้าง

นายดำรงค์ นวลสีใส
ครู คศ.1