ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายประจักษ์ ทองอิ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางกำไร กรแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวศิรประภา ปานสมบัติ
ครู คศ.1

นางณัฐณิชา กรุงศรี
ครู คศ.1

นายสายพิน พูลจ่าง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกรรณิกา เนียมสี
ครูอัตราจ้าง

นายดำรงค์ นวลสีใส
ครู คศ.1

นาย นันทวัฒน์ เกิดพูล
ครูผู้ช่วย