ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางอัจฉรา แป้นเพ็ชร์
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางกำไร กรแก้ว
ครู คศ.3

นางจันทร์ฉาย แก้วเปี้ย
ครู คศ.3

นายประจักษ์ ทองอิ่ม
ครู คศ.2

นางสาวชญานิษฐ์ กาใจตรง
ครู คศ.2

นายศุภณัฐ อ้นน่วม
ครู คศ.2

นายพนาวุฒิ จันทับทอง
ครู คศ.1

นางสาวศิรประภา ปานสมบัติ
ครู คศ.1

นายสายพิน พูลจ่าง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกรรณิกา เนียมสี
ครูอัตราจ้าง