ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายพิศาล อักษร
ครู คศ.2

นางดรุณี นาคะพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์ คำแสน
ครู คศ.2

นายไพบูลย์ จุลญาติ
ครู คศ.2

นายเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสมนึก สีขำ
ครู คศ.1

นางสาวภาวินีย์ คงสอน
ครู คศ.1

นางสาวปุญชรัสมิ์ สร้อยสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทักษพร ปันกาวี
ครูอัตราจ้าง