ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพัชรา ปงศรีชัย
ครู คศ.1

นาย นิติชัย มีจันทร์
ครู คศ.1

นาย จุฑาวุฒิ ใจคำ
ครูผู้ช่วย

นาย ณัฎฐชัย หลวงนุช
ครูผู้ช่วย

นางสาว สุกัญญา เปาชม
ครูผู้ช่วย