ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางดรุณี นาคะพงษ์
ครู คศ.3

นายเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวธิดา บุญมี
ครู คศ.2

นางสาวพัชรา ปงศรีชัย
ครู คศ.1

นางทักษพร ปกรณ์ธาดา
ครูอัตราจ้าง