ถาม-ตอบ (Q&A)
ชนิดของคอมพิวเตอร์
โพสโดย
วุฒิชัย ฉายลี
tontan10wuttichai@gmail.com

ชนิดของคอมพิวเตอร์

 1. 1. LOGO
 2. 2. ชนิดของคอมพิวเตอร์1 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)2 มินิคอมพิวเตอร์ (mini computer)3 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer)4 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (super computer)
 3. 3. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) ไมโครคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ข นาดเล็ กบางคนเห็ น ว่ า เป็ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ง านส่ ว นบุ ค คล หรื อเรียกว่า พีซี (Personal Computer : PC) สามารถใช้เป็นเครื่องต่อเชื่อมในเครือข่าย หรือใช้เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ซึ่งอาจจะท าหน้ า ที่ เ ป็ น เพี ย งอุ ป กรณ์ รั บ และแสดงผลส าหรั บ ป้ อ นข้ อ มู ล และดู ผ ลลั พ ธ์ โดยด าเนิ น การประมวลผลบนเครื่ อ งอื่ น ในเครือข่าย อาจจะกล่าวได้ว่าไมโครคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ ใช้งานง่าย ทางานในลักษณะส่วนบุคคลได้
 4. 4. คอมพิวเตอร์แบบ ตั้งโต๊ะ (desktop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก ถูกออกแบบมาให้ตั้งบนโต๊ะ มีการแยก ชิ้นส่วน ประกอบ เป็น ซีพียู จอภาพและ แผง แป้นอักขระ รูป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
 5. 5. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (laptop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่วางใช้ งานบนตักได้ จอภาพที่ ใ ช้ เ ป็ น แบบแบนราบ ชนิ ด จอภาพผนึ ก เหลว(Liquid Crystal Display : LCD) น้าหนัก ของเครื่องประมาณ3-8 กิโลกรัม รูป คอมพิวเตอร์แบบแล๊ปท็อป
 6. 6. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ (notebook computer) เป็ น ไมโครคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ข นาด และความ หนามากกว่าแล็ปท็อป น้าหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัม จอภาพแสดงผลเป็นแบบราบ มีท้ังแบบแสดงผลสีเดียว หรือแบบห ล าย สี โ น้ ต บุ๊ ค ที่ มี ขาย ทั่ ว ไป มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ แล ะความสามารถเหมือนกับแล็ปท็อป รูป คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 7. 7. ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ (palmtop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ สาหรับทางานเฉพาะอย่างเช่นเป็นพจนานุกรม เป็นสมุดจนบันทึกประจาวัน บันทึกการนัดหมาย และการเก็บ ข้อมูล เฉพาะบางอย่าง ที่สามารถพกพาติดตัว ไปมาได้สะดวก รูป คอมพิวเตอร์แบบปาล์มท๊อป
 8. 8. มินิคอมพิวเตอร์ (mini computer) เป็นเครื่องที่สามารถใช้งานพร้อม ๆ กันได้หลายคน จึงมีเครื่องปลายทางต่อได้ มินิคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาสูงกว่าสถานีงานวิ ศ วกรรม น ามาใช้ ส าหรั บ ประมวลผลในงานสารสนเทศขององค์ ก ารขนาดกลาง จนถึ ง องค์ ก ารขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารวางระบบเป็ นเครือข่ายเพื่อใช้งานร่วมกัน เช่น งานบัญชีและการเงิน งานออกแบบทางวิ ศ วกรรม งานควบคุ ม การผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรมมินิคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สาคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์การที่เรียกว่าเครื่องให้บริการ (server) มีหน้าที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการ (client) เช่น ให้บริการแฟ้มข้อมูล ให้บริการข้อมูล ให้บริการช่วยในการคานวณ และการสื่อสาร
 9. 9. รูป มินิคอมพิวเตอร์
 10. 10. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนามาตั้งแต่เริ่มแรก เหตุที่เรียกว่า เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เพราะตัวเครื่องประกอบด้วยตู้ขนาดใหญ่ที่ภายในตู้มีช้ินส่วนและอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ อยู่ เ ป็ น จ านวนมาก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บั นเมนเฟรมคอมพิ ว เตอร์ มี ข นาดลดลงมาก เมนเฟรมเป็ น เครื่ อ งคอมพิวเตอร์ที่มีราคาสูงมาก มักอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขององค์การ และต้องอยู่ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี บริษัทผู้ผลิตเมนเฟรมได้พัฒนาขีดความสามารถของเครื่องให้สูงขึ้น ข้อเด่นของการใช้เมนเฟรม อยู่ที่งานที่ต้องการให้มีระบบศูนย์กลาง และกระจายการใช้งานไปเป็นจานวนมาก
 11. 11. รูป เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
 12. 12. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (super computer) ซูเ ปอร์ คอมพิ ว เตอร์ เ ป็น เครื่ องคอมพิว เตอร์ ที่ เ หมาะกั บงานคานวณที่ต้อง มีการคานวณตัวเลข จานวนหลายล้านตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่น งานพยากรณ์อากาศ ที่ต้องนาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอากาศทั้ ง ระดั บ ภาคพื้ น ดิ น และระดั บ ชั้ น บรรยากาศเพื่ อ ดู ก ารเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง ของอากาศ งานนี้จาเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงมาก นอกจากนี้มีงานอีกเป็นจานวนมากที่ต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีความเร็วสูง และมีประสิทธิภาพสูงกว่าคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น เพราะมีการพัฒนาให้มีโครงสร้างการคานวณพิเศษ
 13. 13. รูป ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
 14. 14. LOGO
IP : 182.53.223.24
โพสเมื่อวันที่ : 08 มิ.ย. 2559,13:17 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
admin
shuphanut@gmail.com
ตรวจแล้วครับ
โพสโดย : admin
IP : 182.53.222.117
โพสเมื่อวันที่ : 14 มิ.ย. 2559,10:19 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :